Okt
2014

Darba devēja tēls un tā nozīme darbinieku piesaistē, noturēšanā un motivēšanā

Darba devēja tēls (DDT) mūsdienās ir viens no nozīmīgākajiem faktoriem, kas nosaka, vai spēsiet savai komandai piesaistīt jaunus, talantīgus profesionāļus un noturēt esošos darbiniekus. Kā liecina starptautiski pētījumi, DDT tieši ietekmē arī uzņēmuma efektivitāti: spēcīgs tēls pat par 50% var samazināt personāla piesaistes izmaksas un par 28% – darbinieku rotāciju*.

Darba devēja tēls ir uzņēmuma kā darba vietas reputācija sabiedrībā. Darba devēja tēla vai, tieši tulkojot no angļu valodas – darba devēja zīmola (employer brand), aktualitāti pasaulē sāka apzināt 1990. gados; Latvijā par to runājam pēdējos aptuveni 3 – 5 gadus.

Vai uzņēmuma tēls un DDT ir saistīti jēdzieni?

Raksturojot uzņēmuma tēlu jeb zīmolu, vērtējam produkta/ pakalpojuma kvalitāti, klientu apkalpošanas kultūru, ārējo komunikāciju, mārketinga aktivitātes u.c. brīvi novērojamus – ārējus faktorus, kas ietekmē sabiedrības viedokli par uzņēmumu kopumā. DDT raksturojošiem faktoriem pievienojas arī organizācijas kultūra, darba apstākļi, personāla politika u.c. iekšēji faktori, par kuriem informācija parasti nav plaši pieejama. Tomēr šodien daudzi uzņēmumi, mērķtiecīgi strādājot pie DDT veidošanas, aktīvi komunicē arī šos iekšējos faktorus – atklāti stāsta par darba vidi, publicē darbinieku profesionālās izaugsmes stāstus un neslēpj fotogrāfijas no korporatīvajiem pasākumiem.

Personālvadības eksperti akcentē divus pamata procesus, kuros DDT ir būtiska nozīme:

  • esošo darbinieku noturēšana un iesaiste (retention and engagement) organizācijā: „esmu uzticīgs savam darba devējam”;
  • jaunu talantīgu darbinieku piesaiste: „es gribētu būt daļa no šīs organizācijas”.

Pozitīvs darba devēja tēls signalizē – šī ir lieliska vieta, kur strādāt un attīstīties profesionāli!

Organizācijas veiksmīgai attīstībai nepieciešami talantīgi speciālisti, kuri gribētu savas idejas, iniciatīvu un spējas veltīt tieši šim uzņēmumam. Savukārt darba ņemēji šodien ļoti rūpīgi izvēlas organizāciju un komandu, kurai pievienoties, vērtē savu un organizācijas vērtību un mērķu saskaņu, profesionālās attīstības iespējas uzņēmumā u.c. faktorus – DDT.

Vai DDT ir nozīme tikai darbinieku piesaistes un noturēšanas procesos?

Medijiem attīstoties, gribot negribot atklāti kļūst arī organizāciju iekšējie procesi. Ja, piemēram, uzņēmums grēko darba drošības jautājumos vai organizācijā dominē autoritārs vadības stils, šāda informācija ātri izplatās mediju telpā un sociālajos tīklos un ietekmē ne tikai DDT, bet var atstāt negatīvu iespaidu arī uz uzņēmuma kopējo zīmolu un pat preču/ pakalpojumu pieprasījumu.

Skaidrojot, kāpēc ir vērts strādāt pie DDT mērķtiecīgas veidošanas, personālvadības un organizāciju attīstības eksperti norāda uz šādiem argumentiem:

  • tiek samazināta darbinieku rotācija,
  • efektīvāk norit darbinieku piesaistes process – palielināts kvalitatīvo pieteikumu skaits, mazāks laika patēriņš un samazinātas izmaksas,
  • tiek paaugstināta darbinieku motivācija,
  • uzņēmumā tiek sekmētas inovācijas,
  • DDT pastiprina un palīdz virzīt sabiedrībā kopējo uzņēmuma zīmola vēstījumu un unikālo piedāvājumu,
  • tiek veicināta klientu piesaiste,
  • pieaug pieprasījums pēc uzņēmuma produktiem/ pakalpojumiem, tieši ietekmējot finanšu rādītājus.

Darba devēja tēls pastāv neatkarīgi no tā, vai uzņēmumā to apzinās vai nē, un vai ar to strādā, vai nē. Īpaši lieliem un tieši ar patērētājiem strādājošiem uzņēmumiem, tādiem kā bankas, mazumtirdzniecības un telekomunikāciju uzņēmumi, par kuriem mums ir izveidojies priekšstats, kas ietekmē arī mūsu viedokli par uzņēmuma DDT.
Tāpēc mērķtiecīga darba trāpīgāks apzīmējums būtu „darba devēja tēla VADĪŠANA”, kas nozīmē pārdomātas aktivitātes tieši tāda tēla izveidei un komunicēšanai, kādu par sevi uzņēmums vēlas veidot sabiedrībā, un atbilstošu tai mērķauditorijai, kādu vēlas piesaistīt kā darbiniekus.
Šajā procesā zināmas priekšrocības ir jauniem un plašai sabiedrībai mazāk zināmiem uzņēmumiem, jo iespējams definēt savu DDT un veidot to no nulles, atbilstošu vēlamajam. Savukārt uzņēmumam, kura nosaukums regulāri izskan medijos, un ar kuru saistīti dažādi notikumi, savu jau iesīkstējušo DDT mainīt ir krietni sarežģītāk. Tas ir ilgstošs, un tajā pat laikā ļoti interesants un vērtīgs process.

Vai uzņēmuma lielumam ir nozīme?

Latvijā veiktās aptaujās, tādās kā „Iekārotākais darba devējs” vai „TOP darba devējs”, līderpozīcijas allaž ieņem lieli un sabiedrībā plaši pazīstami uzņēmumi ar simtiem darbinieku. Tomēr savu DDT var veidot jebkurš, liels vai mazs, plaši zināms vai mazpazīstams, uzņēmums. Ņemot vērā, ka DDT veidošana sākas ar vispārēju uzņēmuma vērtību un misijas definēšanu, kā arī tādas vides radīšanu, kurā darbinieki jūtas labi un ir motivēti sasniegt arvien augstākus rezultātus, šis ir svētīgs process jebkuram uzņēmumam.

 

Iepazīstiet arī darba devēja tēlu ietekmējošos faktorus.

* Eda Gultekin, What’s the Value of Your Employment Brand?

Publicēts arī žurnāla iFinanses.lv 2014. gada septembra Nr.9 (10) numurā.