Dec
2014

Kas ir komanda, un kas nosaka tās efektivitāti?

title

Komandas, lai arī tās mēdz būt visai atšķirīgas – atbilstoši nozares un uzņēmuma specifikai – veiksmīga funkcionēšana atkarīga no virknes faktoriem, tostarp komandas vadītāja un katra tās dalībnieka kompetencēm. Kas īsti ir komanda? Starptautiski atzīti biznesa konsultanti Kacenbahs un Smits (J. Katzenbach un D.K. Smith) grāmatā „The Wisdom of Teams” definē: komanda ir neliels cilvēku skaits ar nepieciešamajām prasmēm, kas nododas vienotam mērķim un uzdevumiem, par kuriem ikviens uzņemas atbildību. Šķetinot šo pavedienu tālāk, varam identificēt vairākus efektīvi strādājošas komandas raksturlielumus.

  • Vienots mērķis

Komandas uzdevums ir kopīgiem spēkiem sasniegt vienotu izvirzīto mērķi. Tas neizslēdz to, ka katram komandas loceklim tiek definēts savs, no pamata mērķa atvasināts šaurāks – pozīcijas mērķis, tomēr vēlamais kopīgais gala rezultāts ir viens, un par to ir informēts katrs komandas dalībnieks. Efektīva komanda ir patiesi ieinteresēta izmantot visus tās resursus un talantus kvalitatīvai šī vienotā mērķa izpildei.

  • Definētas vienotas vērtības

Dzīvas un patiesas vērtības ir kā ceļvedis, tās neļauj nokļūdīties darbībās un lēmumu pieņemšanā, jo palīdz rast atbildi uz jautājumu „kā jādara?”. Ja komandas vērtība ir godīgums, darbiniekam nekad neradīsies jautājums, kā rīkoties situācijā, ja klients piedāvā apiet nodokļus vai tml. Komanda strādās efektīvi vien pie nosacījuma, ka visiem ir tuvas komandā definētās vērtībās un tās ir dzīvas, ikdienā izmantotas, procesos integrējamas un saprotamas. Piemēram, kā skaidrojama tāda daudzām komandām pieņemta vērtība kā „profesionalitāte”? Vai visi komandas dalībnieki zina, kā šī vērtība praktiski izpaužas ikdienas darbā? Vērtības uzskatāmi var skaidrot caur reālu situāciju prizmu: kādu rīcību katra no mūsu vērtībām paredz konkrētajā gadījumā.

  • Izpratne par katra komandas dalībnieka, tostarp savu lomu un nozīmīgumu

Viens no kompetences „sadarbība un komandas darba prasmes” indikatoriem ir cilvēka spēja atzīt un novērtēt komandas biedru pienesumu, neuzņemoties visus laurus par tās sasniegumiem un veiksmēm. Ja darba pārrunās ar potenciālo darbinieku dzirdat tādus vārdus kā „es viens pats palielināju uzņēmuma apgrozījumu 3 reizes” vai kā tamlīdzīgi norāda uz savu nenovērtējamo personību, tas ir pirmais signāls, ka šim cilvēkam drīzāk uzticams individuāls darbs; „komandas spēlētāja” pozīcijai viņš nebūs labākā kandidatūra.

  • Skaidri definēti katra dalībnieka uzdevumi

Neizprotams pienākumu un atbildības sadalījums bieži ir iemesls, kāpēc komandas darbs nenorit pietiekami saskaņoti un veidojas iekšējas nesaskaņas, kas savukārt negatīvi ietekmē biznesa rezultātus kopumā. Ja komandas dalībnieku pienākumi pārklājas, skaidri definējamas atbildības robežas. Piemēram, klientu apkalpošanā tas var būt sadalījums laikā (uz saņemtajiem klientu e-pastiem ik pa stundai uz maiņām atbild katrs no komandas) vai pa noteiktām kategorijām (biznesa klienti un privātpersonas).

  • Kopīgās un personīgās atbildības apziņa

Īstens komandas dalībnieks strādā ar apziņu, ka nes atbildību gan par savu uzdevumu kvalitatīvu izpildi, gan par komandas kopējo sniegumu, tāpēc labprāt velta laiku komandas biedru atbalstam un dalās ar noderīgu informāciju. Īstens komandas dalībnieks nekad neteiks klientam, ka kļūda radusies kolēģa neizdarības vai muļķības dēļ; viņš uzņemsies atbildību visas komandas vārdā.

  • Kopīga lēmumu pieņemšana

Darbs komandā nozīmē spēju uzklausīt un respektēt citu viedokli, kā arī spēju elastīgi reaģēt un pieņemt izmaiņas, ja, piemēram, vienota lēmuma dēļ maināma ierastā darba kārtība. Vadītāja interesēs ir iesaistīt komandas cilvēkus arī plānošanas un attīstības darbā, piemēram, definējot komandas vērtības vai izstrādājot klientu apkalpošanas standartus. To lēmumu un procedūru, kuru pieņemšanā vai izstrādē darbinieks piedalījies, pieņemšana un integrēšana ikdienas darbā ir daudz vieglāka un ātrāka. Uzņēmuma vadības līmenī pieņemti lēmumi izziņojami vienlaikus visiem komandas locekļiem, izskaidrojot gan to būtību, gan pamatojumu: kas un kā notiks, un kāpēc šāds lēmums pieņemts?

  • Savstarpēja cieņa, uzticēšanās un atbalsts

Komandas dalībniekiem nav obligāti būt labākajiem draugiem ar vienādu pasaules uztveri un uzskatiem. Spēks ir savstarpējā cieņā un spējā pieņemt atšķirīgo kolēģī, saskatīt kolēģa talantus un novērtēt tos. Zinu savu atbildību kopējā mērķa sasniegšanā un saprotu – komandas dalībnieki tic, ka es savus uzdevumus izpildīšu laikus un vajadzīgajā kvalitātē. Tāpat es uzticos savu kolēģu darbam.

  • Piedalīšanās

Komandas dalībnieku raksturo aktīva dalība. Viņš nekad nav vienaldzīgs jautājumos, kas skar komandas darbu, mērķus, attīstību utt. Viņam rūp mikroklimats komandā, viņš aktīvi veido sadarbību un veicina iekšējo komunikāciju, kā arī palīdz iejusties un iesaistīties jauniem komandas dalībniekiem.

  • Atvērta komunikācija

Viena no komandas dalībniekam svarīgām kompetencēm ir izpratne par komunikācijas nozīmīgumu. Viņš apzinās, cik būtiska ir informācijas apmaiņa komandā, un neuzskata, ka svarīga pie sevis paturēta informācija var nodrošināt kādas personīgas privilēģijas. Atvērta komunikācija nozīmē iespēju brīvi paust savas idejas un uzklausīt citu domas, kā arī būt lietas kursā par kopīgi īstenota projekta gaitu un norisēm uzņēmumā kopumā.

Publicēts arī žurnāla iFinanses.lv 2014. gada novembra numurā.