Kompetenču vārdnīca

Biežāk izmantotās sociālās kompetences

Ikdienas darbā kandidātu piesaistē un novērtēšanā izmantojam kompetenču pieeju. Šeit aplūkotas un raksturotas sociālās kompetences*, lai jebkurā situācijā, gan aktīvi jaunas karjeras iespējas meklējot, gan darbā ar personāla attīstību savā komandā, jums būtu iespēja ielūkoties un gūt priekšstatu par kompetenču dalījumu un nozīmīgumu.

Sociālās jeb uzvedības kompetences ir personības iezīmju (īpašību) kopums, kas izpaužas cilvēka uzvedībā un ietekmē efektivitāti darbā.

Kompetenču pieejas priekšrocības:

  1. Vienota un viegli piemērojama novērtēšanas sistēma. Kompetences tiek aprakstītas vienkāršā un saprotamā veidā tā, lai visi darbinieki var šo informāciju izmantot savā ikdienas darbā.
  2. Objektivitāte personāla atlases procesā. Lēmums par kandidāta atbilstību tiek pieņemts, balstoties uz konkrētajā profesijā sekmīgai darba izpildei nepieciešamajām uzvedības kompetencēm.
  3. Objektīvs rīks darbinieku potenciāla novērtēšanai un karjeras un pēctecības plānošanai organizācijā. Definē katrā, tostarp vadības pozīcijā nepieciešamāš kompetences, tādējādi sniedzot darbiniekiem iespēju koncentrēties uz to kompetenču attīstību, kas palīdzēs veidot karjeru organizācijā horizontālā vai vertikālā virzienā – pretendēt uz vadības pozīcijām vai uz rotāciju starp nodaļām vai funkcijām uzņēmumā.

Personālvadības profesionāļi izmanto arī daudz smalkāku kompetenču dalījumu (līdz pat 500 kompetencēm) un detalizētāku kompetenču skaidrojumu pa līmeņiem. Šeit piedāvājam pamata līmeni.
Katrai aplūkotajai kompetencei norādīti pozitīvie un negatīvie indikatori, kuri novērojami cilvēka uzvedībā. Negatīvie indikatori norāda, ka šī kompetence cilvēkam nepiemīt, un tās trūkums negatīvi ietekmē darba efektīvu izpildi. Pozitīvie indikatori sarindoti, sākot ar zemāko līmeni un noslēdzot ar augstāko.
Ja pēc indikatoriem saprotat, ka jums (darbiniekam jūsu komandā) nepiemīt kāda profesionālajai attīstībai būtiska kompetence, atradīsiet arī ieteikumus, kā to attīstīt!

* Pamatā izmantotas Notingemas, Hārvarda un Obernas universitātē izstrādātās kompetenču vārdnīcas.

Komunikācija - sadarbība

Komunikācija, tās nozīmīgums

Mutvārdu saziņa

Rakstiska saziņa

Sadarbība, komandas darbs

Orientācija uz klientu apkalpošanu

Konfliktu vadība

Cilvēku vadība - līderība

Komandas vadība

Motivēšana un atbalsts

Citu, komandas attīstīšana

Ietekme un pārliecināšana

Pārmaiņu vadība

Informācijas apkopošana

Analītiskā domāšana

Konceptuālā domāšana

Stratēģiskā domāšana

Rezultātu sasniegšana

Orientācija uz rezultātu, sasniegumiem

Rūpes par kārtību, kvalitāti

Izlēmība, lēmumu pieņemšana

Iniciatīva

Biznesa, uzņēmēja pieeja

Globāla perspektīve

Pašpaļāvība

Paškontrole

Stresa noturība

Problēmu risināšana

Plānošana, organizēšana un elastība