Citu, komandas attīstīšana

Spēja deleģēt atbildību un veicināt darbinieku spēju attīstību un izglītot.

 

Pozitīvi uzvedības indikatori

  • Nodrošina noderīgu un personībai atbilstošu atgriezenisko saiti.
  • Dalās ar informāciju, padomu un ieteikumus, kas citiem var palīdzēt būt sekmīgiem viņu darbā. Nodrošina koučingu.
  • Uztic darbiniekiem tādus uzdevumus, kas attīstītu viņu spējas.
  • Regulāri novērtē darbinieku izaugsmi.
  • Ievēro un uzslavē darbinieku pašu darbu savai attīstībai (mācības, treniņi, jaunu iemaņu apguve).
  • Pauž ticību darbinieku spējām gūt sekmes.
  • Plāno un izstrādā ilgtermiņa darbinieku attīstības programmas.

 

Negatīvi indikatori

  • Vadītājs pats nedemonstrē vēlmi un nepieciešamību apgūt jaunas prasmes – nemācās, neapmeklē seminārus un konferences.
  • Neveicina darbinieku izaugsmi, neatbalsta komandas apmācības, jaunu iemaņu apguvi..
  • Uzskata, ka katram jādara tas, ko viņš prot vislabāk un kādu funkciju izpildei viņš pieņemts darbā un, ka jaunu iemaņu apguve ir laika un resursu ietilpīgs, nevajadzīgs process.
Kompetenču vārdnīca