Informācijas apkopošana

Spēja atrast un apkopot lēmuma pieņemšanai vai uzdevuma izpildei nepieciešamo informāciju un izkristalizēt no tās būtiskāko. Kompetences pamatā ir zinātkāre un vēlme izzināt vairāk attiecīgajā sfērā, ko cilvēks īsteno dažādos veidos – individuāli meklējot materiālus, jautājot dažādiem cilvēkiem organizācijā un ārpus tās – ar mērķi izzināt arvien dažādus skatījumus vai pēc iespējas precīzāku informāciju. Informācijas meklēšana ir svarīga pamatotu lēmumu pieņemšanai.

 

Pozitīvi uzvedības indikatori

 • Uzdod vienkāršus, pamata jautājumus un izmanto uzreiz pieejamos informācijas ieguves resursus: pārbauda informācijas vai datu atbilstību; apkopo uzdevuma izpildei nepieciešamo informāciju no pieejamajiem failiem; uzdod jautājumus cilvēkiem, par kuru zināšanām attiecīgajā sfērā ir pārliecināts; konsultējas pie kolēģiem, risinot sarežģītus uzdevumus.
 • Pēta: informācijas izzināšanai uzmeklē atbilstošākos un kompetentākos cilvēkus; uzmanīgi sagatavojas un pārbauda informāciju, kas vajadzīga pārskatu vai prezentāciju gatavošanai; velta laiku pēc iespējas plašākai un dziļākai informācijas izzināšanai; negaida, kad kāds atnāks un pateiks – mērķtiecīgi meklē vajadzīgo informāciju.
 • Rok dziļāk: spēj atrast pat tādu informāciju, kas citiem nav bijusi pieejama; lai apkopotu informāciju, vaicā to arī cilvēkiem ārpus organizācijas; citi cilvēku novērtē kā aktīvu klausītāju; lai nokļūtu pie jautājuma vai problēmas saknes, uzdod virkni precizējošu jautājumu; uzkrāj un izplata zināšanas par organizācijas darbību un to ietekmējošiem faktoriem; pārliecinās, ka jautājums vai problēma ir pilnībā izpētīta, un ārpus uzmanības nav palikusi būtiska informācija.
 • Padziļināti pēta jautājumus atkārtoti laika periodā: sistemātiski atjauno informāciju – būtiskus ārējus un iekšējus datus, atsauksmes vai vērtējumu kāda uzdevuma izpildei; plašākas informācijas ieguvei veido aptaujas; padziļināti pēta jautājumu netradicionālā veidā (no netradicionāliem avotiem).
 • Informācijas sisitemātiska apkopošana no dažādiem avotiem: pastāvīgi uzkrāj zināšanas savā un saistošās darbības jomās; izmanto savu kontaktu loku, lai regulāri iegūtu stratēģiski svarīgu informāciju; mudina arī citus regulāri apkopot būtisku informāciju; pastāvīgi analizē tendences ārējā tirgū, izmantojot dažādus informācijas avotus, iesk. žurnālus, avīzes, interneta resursus, apmeklējot konferences u.c.

 

Negatīvi indikatori

 • Nespēj informāciju izmantot hipotēžu izstrādei, jaunu ideju vai risinājumu veidošanai.
 • Kaut arī informācija tiek apkopota un analizēta, no šī procesa nav tālāka ieguvuma un vērtības.
 • Pārtrauc citus, pirms tie paspējuši izteikt savu informāciju vai uzskatus.
 • Savrupa un augtsprātīga attieksme.
 • Neklausās.
 • Neredz kopsakarības un kopēju bildi.

 

Pašattīstības iespējas

 • Pirms tikšanās vai sapulces pārdomā, kāda informācija tev ir nepieciešama, saraksti jautājumus un sakārto tos prioritārā secībā.
 • Izveido labu kontaktu loku – padomdevējus, ekspertus, kuri tev var palīdzēt dažādu jautājumu risināšanā.
 • Izveido sistēmu regulārai tavā darbā būtiskas informācijai apkopošanai.

 

Vadītāju iespējas

 • Pievērsiet uzmanību situācijām, kurās radušās kļūdas vai nepilnības nepietiekamas informācijas dēļ, palīdziet darbiniekiem izstrādāt stratēģiju būtiskas informācijas regulārai apkopošanai.
 • Demonstrējiet darbiniekiem savu informācijas apkopšanas sistēmu
Kompetenču vārdnīca