Plānošana, organizēšana un elastība

Kompetence norāda uz metodisku pieeju, spēju plānot un organizēt savu un citu darbu, nodrošinot uzdevumu laicīgu izpildi un nodrošinoties pret iespējamiem riskiem nākotnē. Šeit ietverta arī spēja pielāgoties un elastīgi mainīt plānus atbilstoši situācijai.
Augstākajā kompetences līmenī tiek ietverta spēja plānot ilgtermiņā.

 

Pozitīvi uzvedības indikatori

 • Organizētība un metodiska pieeja: efektīvi plāno savu laiku un uzdevumus; sistemātiski apkopo un glabā informāciju; plānotos uzdevumus veic paredzētajā laikā; spēj pielāgoties neparedzētām izmaiņām.
 • Efektīvi plāno specifiskas aktivitātes: laicīgi izstrādā plānu; palīdz klientiem izvirzīt prioritātes; pēc nepieciešamības pārkārto prioritātes; kontrolē uzdevumu izpildes atbilstību plānam; koordinē un organizē iesaistīto kolēģu darbu.
 • Plāno procesus un pielāgo tos: iesaista citus plānošanas aktivitātēs; novērtē un plāno laiku, resursu un to sadali, kas nepieciešami plāna izpildei; veic izmaiņas plānā pēc nepieciešamības.
 • Izstrādā ilgtermiņa plānus un apjomīgus projektus: spēj stratēģisko plānu transformēt taktiskajā plānā un konkrētos uzdevumos; veic plāna izstrādi un izvirza prioritātes atbilstoši ilgtermiņa mērķiem, deleģē konkrētu funkciju izpildi darbiniekiem vai pa nodaļām uzņemumā; koriģē kopējo stratēģiju un plānu atbilstoši situācijai.

 

Negatīvi indikatori

 • Vairumā gadījumu nespēj pabeigt uzdevumus plānotajā laikā.
 • Nespēj pieņemt lēmumus.
 • Haotiska pieeja uzdevumu izpildei.
 • Ierastā nevīžība ir apgrūtinoša citiem.
 • Strikti turas pie iepriekš izstrādātā plāna pat pie nozīmīgām izmaiņām apstākļos, nespēj pielāgoties situācijai un veikt izmaiņas iesāktajā darbā.
 • Iznieko laiku.

 

Pašattīstības iespējas

 • Izstrādā savu uzdevumu plānu dienai, nedēļai, mēnesim, ceturksnim vai gadam (periods – atkarībā no darba specifikas) un sakārto to prioritārā secībā.
 • Vadot kādu apjomīgu projektu, sadali to posmos – vienkāršos, viegli saprotamos un izpildāmos uzdevumos. Pārliecinies, ka katrs komandas loceklis saprot savus uzdevumus un zina to izpildes termiņus.
 • Apgūsti projektu vadīšanas principus gan teorētiski, gan mācoties no profesionāļiem.

 

Vadītāju iespējas

 • Regulāri novērtējiet, vai darbinieki izpilda uzdotos pienākumus noteiktajā laikā, pievērsiet uzmanību termiņiem.
 • Plānojot projektu vai konkrētus uzdevumus, vienmēr vienojieties ar darbiniekiem par konkrētiem izpildes termiņiem.
 • Gadījumos, kad projekts nav pabeigts plānotajā laikā, analizējiet projekta izpildes posmus – kurā no tiem un kāpēc kavēti darbi.
Kompetenču vārdnīca