Stratēģiskā domāšana

Spēja izstrādāt efektīvu ilgtermiņa plānu atbilstoši ekonomiskajai situācijai, attīstības tendencēm un organizācijas mērķiem. Stratēģiskā domāšana paredz spēju identificēt riskus un nākotnes iespējas, kā arī izvirzīt tālejošus mērķus un prioritātes. Stratēģiskā domāšana ir svarīga organizācijas konkurētspējas faktoru izpratnei un stipro un vājo pušu apzināšanai.

 

Pozitīvi uzvedības indikatori

 • Skaidri apzinās uzņēmuma stiprās puses un trūkumus, salīdzinot ar konkurentiem.
 • Izprot nozari un tirgus tendences, kas ietekmē organizāzijas konkurētspēju.
 • Padziļināta izpratne par dzīvotspējīgiem – konkurētspējīgiem produktiem un pakalpojumiem tirgū.
 • Papildus ikdienas pienākumiem koncentrē uzmanību arī uz nākotni un ilgtspējas jautājumiem.
 • Spēj analizēt šodienas lēmumu un tā ietekmi uz nākotnes mērķiem.
 • Izstrādā un ierosina uzņēmuma ilgtermiņa (3 – 5 gadu perspektīve) stratēģiju, pamatojoties uz uzņēmuma esošām un potenciālām iespējām, salīdzinot ar konkurentiem.

 

Negatīvi uzvedības indikatori

 • Strādā pēc pārbaudītām, ierastām metodēm, saglabājot fokusu tikai uz šībrīža mērķiem un uzdevumiem.
 • Neizrāda vēlmi paplašināt savu redzesloku.
 • Mēdz pieņemt sasteigtus šim brīdim „pietiekami labus” lēmumus un risinājumus, neņemot vērā to ietekmi ilgtermiņā.
 • Plāno atbilstoši šībrīža situācijai, neņemot vērā nozares attīstības tendences un citus faktorus, kas var ietekmēt organizācijas darbību un mērķus.
 • Stingri turas pie izvirzītajiem mērķiem un plāna pat mainīgā situācijā.

 

 

Kompetenču vārdnīca