Pārmaiņu vadība

Kompetence norāda uz spēju mainīt pieeju un darba stilu, pielāgojot to mainīgajiem apstākļiem un pieņemt jaunas un atšķirīgas idejas. Kompetence nozīmē spēju saglabāt vienlīdz augstu izpildes līmeni pat krasi mainoties apstākļiem.
Augstākajā kompetences līmenī tiek akcentēta pārmaiņu vadība, atbalstot un rosinot citus pieņemt pārmaiņas iespējami produktīvam rezultātam.

 

Pozitīvi uzvedības indikatori

 • Pieņem un pielāgojas pārmaiņām: bez iebildumiem veic izmaiņas plānā; ir gatavs un vēlas strādāt ar dažādu tipu cilvēkiem; bez lieka stresa spēj pieņemt dažādus darba stilus/ pieeju darbam; saprot un pieņem nepieciešamību pēc pārmaiņām; ātri reaģē uz mainīgām priorirātēm darbā.
 • Pozitīva attieksme pret pārmaiņām: ar entuziasmu pieņem jaunus darba veidu; viegli pārslēdzas no viena projekta uz krasi atšķirīgu; rod veidus, kā saglabāt personīgo enerģiju un stabilitāti arī strauju pārmaiņu laikā.
 • Ievieš pārmaiņas: palīdz citiem saprast pārmaiņu iemeslus; saprotami skaidro pārmaiņas; aktīvi strādā, lai mazinātu komandas pretestību pārmaiņām; laicīgi iesaista citus pārmaiņu procesā, tādējādi palielinot iesaistīšanos un samazinot aizsargāšanās reakciju.
 • Veido pārmaiņas un rada tām pozitīvu vidi: formulē pārmaiņu ieguvumus darbiniekiem un organizācijai kopumā; izstrādā procesus un vidi pārmaiņu veiksmīgai realizācijai; pielāgo pārmaiņu ieviešanas tempu ar darbinieku spējām un organizācijas vajadzībām. Izstrādā labākas, ātrākas, lētākas – efektīvākas metodes darba veikšanai uzņēmumā.

 

Negatīvi indikatori

 • Strausa poza (“galva smiltīs”) ar cerību, ka pārmaiņas viņu neskars.
 • Nepieciešamība darīt vai reaģēt citādi rada stresu, darbinieks zaudē motivāciju.
 • Izplata baumas un nepatiesu informāciju.
 • Argumentē ar „mēs to nevaram izdarīt, jo…” tā vietā, lai paustu attieksmi „ lai to paveiktu, mums nepieciešams…”
 • Attieksme pret jebkurām pārmaiņām vienmēr ir negatīva.

 

Pašattīstības iespējas

 • Pavērtē pagātnes notikumus – kādas pārmaiņas bijušas vērtīgas, kādu labumu nesušas Tev un/ vai organizācijai.
 • Pavērtē sekmīgu cilvēku darbību – vai viņu veiksmi nosaka dažādu metožu izmantošana? Kādā veidā atšķirīga pieeja darbam sekmē panākumus?

 

Vadītāju iespējas

 • Mēģiniet saprast baiļu no pārmaiņām/ pretestības iemeslu – vai tā ir neveiksmīga pieredze vai iracionālas bailes.
 • Necentieties pārmaiņas uzspiest ar varu, bet izskaidrojot to vērtību darbiniekiem un ieguvumu organizācijai.
 • Vadiet pārmaiņu ieviešanai nepieciešamās aktivitātes: komunikācija, apmācības un treniņi, darbinieku atbalsta „punkts”.
 • Meklējiet atbalsta cilvēkus organizācijā, kuri būtu labi pārmaiņu vēstneši un pozitīvi ietekmēt pārmaiņu procesu.
Kompetenču vārdnīca